Ông Phạm Tiến Trung

Tôi tham gia khoá huấn luyện “Mentoring” – định hướng Kinh doanh và phát triển bản thân do Công ty TC Business Development và Ông Thomas Trịnh Toàn trực tiếp đào tạo và huấn luyện. Sau 90 ngày đầu tiên công ty tôi đạt được kết quả rất khả quan, đạt được mục tiêu kinh doanh và cá nhân tôi cân bằng hơn, có thêm nhiều thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình. Tôi rất mong muốn và cần các khoá huấn luyện tương tự như vậy. Xin cảm ơn quý công ty.